Lokala regler 2017

Lokala Regler År 2017

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 

Out of bounds (Regel 27)

 1. Gränsen för out of bounds på hål 8, 10 och 15 definieras av de vitmarkerade staketstolparna.
 2. Vid spel av hål 1eller av hål 18 är en boll som passerat infartsvägen till klubbhusområdet, som är definierad som out of bounds med vita stolpar, och är i vila på andra sidan vägen, out of bounds även om den ligger på en annan del av banan.

Vattenhinder (Regel 26)

 1. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

Sidovattenhinder på hål 18 med droppzon Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindret på hål 18 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen i anslutning till tee 46 även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till sidovattenhindret.

Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten.
 5. På spelfältet är skarvarna i skuren torv (men inte själva torven) mark under arbete. Påverkan av en skarv på spelarens stans anses emellertid inte utgöra störande inverkan enligt Regel 25-1. Om bollen ligger i eller vidrör en skarv eller om skarven påverkar området för spelarens avsedda sving, får lättnad tas enligt Regel 25-1. Alla skarvar inom området med skuren torv betraktas som en och samma skarv. 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

 1. Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Objekt identifierade med orange markering.
 2. Trästaketet utmed höger sida av vägen till vänster om green på hål 17 samt vägen utgör tillsammans ett enda oflyttbart hindrande föremål (Regel 24-2) och gränsen närmast green definieras av de nedslagna stolparna.

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18–2, 18–3 och 20–1 ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3 (Plikt för brott mot denna regel: Match – förlust av hål; Slagspel – två slag. Vid fortsatt brott mot regeln – diskvalifikation).

Organisk del av banan (Regel 13-1)

 1. Alla stag på out-of-bounds staket är organiska delar av banan.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

Sand GC 2017-02-26                                                                                            

 

Tävlingsregler 2017

Transportmedel

 • Spelare får under en fastställd tävlingsrond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.

 • Plikt för brott mot tävlingsregeln
 • Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.
 • Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
 • Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
 • Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
 • Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

 • *Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad.


 

Paus

Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 och hål 18, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

Plikt för brott mot denna tävlingsregel

Match – Förlust av hål

Slagspel – Två slag

______________